Kamenný koberec

Návod na použitie.

Stručná charakteristika:

Kamenný koberec s použitím epoxidovej živice IN-EPOX 6020 s vyššou UV stabilitou .

Systém epoxidovej živice a kameňa je špeciálne navrhnutý systém k príprave kamenných poterov tzv. kamenných kobercov do interiérov a exteriérov.

Epoxidová živica:
Slúži ako spojivový materiál. Je to dvojzložkový A+B epoxidový systém s nízkou viskozitou.
Zložka A je epoxidová živica, zložka B je vytvrdzovač.
Túto živicovú zmes treba zmiešať so suchým kamenivom.
Skladovanie a záručná doba:
Skladujte v uzavretých nádobách v suchom prostredí pri teplote 5-25 °C oddelene od tvrdidiel.
Záručná doba je 6 mesiacov od dátumu uvedenom na obale.

Miešací pomer-epoxid IN-EPOX 6020 so zlepšenou UV stabilitou, určená len pre suché kamenivo:
Vzhľadom k tomu, že epoxidová živica má rozdielnu hustotu ako voda, doporučujeme pri miešaní aplikačnej zmesi
zachovávať hmotnostný a nie objemový pomer.
Zmiešavací pomer pre vytvorenie živicovej zmesi A+B:

Zložka A : Zložka B
Hmotnostný diel 2,35 : 1
Zmiešavací pomer pre vytvorenie aplikačnej zmesi AB + kamenivo:
Zmes AB : kamenivo
Hmotnostný diel 1 : 17-20

Použitie:

K vytvoreniu kamienkových povrchov, na renováciu alebo ku konečnej povrchovej úprave v okolí domov, bazénov
a iných pochôdznych plôch – chodníky, terasy, schody.
Pri vytváraní väčších plôch je nutné vytvárať dilatačné špáry podobne ako je to u betónových plôch.
Výhody: vodopriepustnosť , celistvosť, prírodný vzhľad, jednoduchá údržba, jednoduchá aplikácia

Pri práci je nutné používať ochranné pracovné pomôcky – vhodné rukavice, okuliare(štít), pracovný odev, respirátor.

Vhodný podklad:
– vyzretý betón , pevná, celistvá dlažba (iné druhy podkladov doporučujeme konzultovať s aplikátorom ).
Podklad musí byť pevný, vyspádovaný, očistený od prachu, voľných častí, chemických nečistôt, cementového
mlieka a pod. Podklad tvorí nosnú časť pre kamenný koberec a preto jeho fyzikálne vlastnosti sa prejavia aj na kamennom koberci.
Z dôvodu lepšej priľnavosti k podkladu doporučujeme penetráciu podkladu (betónu) epoxidovou živicou (A+B).
Penetráciu očisteného podkladu je vhodné vykonávať 24h. pred aplikáciou kamenného koberca. Spotreba epoxidovej živice pri penetrácii je v závislosti od nasiakavosti podkladu 0,2-0,4kg / m2.
Najčastejšie 0,25kg/m2. Pri penetrácii si pripravte len menšie množstvá napr. 1-1,5kg, pri menších dávkach, podľa
zmiešavacieho pomeru na obale napr: A: 175g + B: 100 (epox. penetrácia IN-EPOX 2050).
NIKDY NIE VIAC AKO 2kg celkovo, vzhľadom silnú exotermickú reakciu a rýchleho zatvrdnutia, zahorenia.
Príprava živicovej zmesi A+B:
Zmiešavací pomer zložka A 2,35 : 1 zložka B – hmotnostných dielov.
Miešaniu zmesi je dôležité venovať zvýšenú pozornosť. Veľmi dôležité je dodržiavať vzájomný pomer zložiek A:B
Miešanie je nutné po dobu 2-3 min. nízko otáčkovým miešadlom (400ot/min.) tak, aby došlo k dokonalému premiešaniu oboch zložiek.

NIKDY SI NEPRIPRAVTE VIAC ZMESI AKO STIHNETE SPRACOVAŤ DO 15min (max. 3kg).
DO KAMENIVA JE MOŽNÉ PRIDAŤ LEN VYMIEŠANÚ ZMES AB. NIKDY NIE ODDELENE, nakoľko nedôjde
k dostatočnej reakcii živice (A) s tvrdidlom (B), čo môže mať za následok nevytvrdnutie zmesi.

*doba spracovateľnosti zmesi je závislá od teploty a vlhkosti prostredia v ktorom sa zmes aplikuje. V teplejších a suchších podmienkach zmes tvrdne rýchlejšie a teda doba spracovateľnosti sa skracuje.

Následne je možné AB zmes zmiešať s kamenivom v pomere: 1 hmotnostný diel AB : 17-20 dielov kameniva.
Doba spracovateľnosti zmesi AB je 10-15min, po zmiešaní s kamenivom je táto doba dlhšia a to cca. 20-45min,
závislosti od vonkajšej teploty.
Miešanie aplikačnej zmesi je možné vo väčších plastových nádobách (stavebnú miešačku nedoporučujeme)
Praktická tabuľka na miešanie zmesí:

Frakcie-okruhliak 3-5,5-8 mm (25kgkameniva / min. 1,3 kg epox. AB)
kamenivo zložka A g zložka B g AB : kameň (kg) * výdatnost m2 pri hrúbke 14mm
25kg 947 403 1,35 : 25 Cca.1,15 m2

 

Frakcie kameniva 3-6 mm – praný štrk (25kgkameniva / min. 1,35 kg epox. AB)
kamenivo zložka A g zložka B g AB : kameň(kg) * výdatnost m2 pri hrúbke 14mm
25kg 947 403 1,35 : 25 Cca.1,15 m2

*uvedená výdatnosť je orientačná a môže sa meniť napr. od zručností aplikanta, nerovnosti podkladu a pod.

Aplikácia:
Doporučená aplikačná teplota je od +12°C, platí pre podklad, okolie, živicu aj kameň. Aplikáciu nedoporučujeme
vykonávať ak nočné teploty sú nižšie ako 8°C. Počas prvých 24hodín od pokládky by povrch nemal prísť s kontaktom
s vodou, preto doporučujeme vybrať si na aplikáciu dni s najmenšou pravdepodobnosťou zrážok.
Povrch je možné pochôdzne zaťažit po 24hodinách, úplné vytvrdnutie po 4-5 dňoch (pojazd autom).
V bežnej praxi hrúbka vrstvy predstavuje pre pochôdzne plochy 1,2-1,5cm v závislosti na frakcii kameniva, pre
pojazdné plochy od 2cm.
Kamenivo si pred realizáciou treba vizuálne skontrolovať a prípadné farebné odchýlky medzi jednotlivými
vreckami sa eliminujú vzájomným premiešaním (kamenivo je prírodný materiál a farebnosť pri ňom nevieme
ovplyvniť).
Dobre premiešanú zmes (AB+kamenivo) rovnomerne nanesieme na pripravenú čistú plochu. Následne povrch
utlačíme a uhladíme nerezovým hladítkom.
Pokiaľ nám na povrchu vznikne diera, zmes dosypeme a znovu uhladíme.
V prípade, že sa na náradie začne zmes lepiť a dochádza k vytrhávaniu kamienkov, je nutné náradie očistiť
prostriedkami na báze acetónu.

Prvá pomoc:
– epoxidová živica dráždi oči, pokožku. Pri styku s kožou môže vyvolať alergické reakcie.
– pri vniknutí do očí: oči vypláchnite prúdom vody, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
– po požití: vypláchnite ústa čistou vodou, vypite aspoň 0,5l vlažnej vody a vyvolajte zvracanie. Vyhľadajte lekára
– zasiahnutie pokožky: pokožku umyte vodou, umyte mydlom, ošetríte krémom. Pri alergickej reakcii vyhľadajte lekára

Kamenta – Bošany 21.jún 2019      www.kamenta.sk      tel.: 0907 102 200     obchod@kamenta.sk

 

Stiahnite si náš katalóg produktov
stiahnuť pdf
Krátka prezentácia našej predajne a skladu.

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám alebo zavolate, radi vám pomôžeme.

Bošany-Baštín

Maloobchod

Chudá Lehota

Veľkoobchod

Prihláste sa pre odber noviniek

Prihláste sa na odber a získajte prehľad o aktuálnych akciách a novinkách úplne zdarma