Postup pokládke kamenného koberca

Čo je kamenný koberec ?

Je to zmes epoxidovej živice a kameniva špeciálne navrhnutej k úprave starých betónových podkladov v exteriéri alebo interiéri. 

Použitie:

K vytvoreniu kamienkových povrchov, na renováciu alebo ku konečnej povrchovej úprave v okolí domov, bazénov
a iných pochôdznych plôch – chodníky, terasy, schody.
Výhody: vodopriepustnosť , celistvosť, prírodný vzhľad, jednoduchá údržba, jednoduchá aplikácia.

Pri vytváraní väčších plôch je nutné vytvárať dilatačné špáry podobne ako je to u betónových plôch.

Pri práci je nutné používať ochranné pracovné pomôcky – vhodné rukavice, okuliare(štít), pracovný odev, respirátor.

Vhodný podklad:

vyzretý betón , pevná, celistvá dlažba (iné druhy podkladov doporučujeme konzultovať s aplikátorom ).
Podklad musí byť pevný, vyspádovaný, očistený od prachu, voľných častí, chemických nečistôt, cementového mlieka a pod. Podklad tvorí nosnú časť pre kamenný koberec a preto jeho fyzikálne vlastnosti sa prejavia aj na kamennom koberci.

Penetrácia podkladu :

z dôvodu lepšej priľnavosti zmesi k podkladu odporúčame vykonať penetráciu podkladu (betónu) špeciálnym penetračným náterom.
Penetráciu očisteného podkladu je vhodné vykonávať 24hodín  pred aplikáciou kamenného koberca. Spotreba epoxidovej živice pri penetrácii je v závislosti od nasiakavosti podkladu 0,2-0,4kg / m2.
Najčastejšie 0,25kg/m2. Pri penetrácii si pripravte len menšie množstvá napr. 1-1,5kg, pri menších dávkach, podľa zmiešavacieho pomeru na obale alebo v technickom liste. NIKDY NIE VIAC AKO 2kg celkovo, vzhľadom silnú exotermickú reakciu a rýchleho zatvrdnutia, zahorenia.
Príprava živicovej zmesi A+B:
Miešaniu zmesi je dôležité venovať zvýšenú pozornosť. Veľmi dôležité je dodržiavať vzájomný pomer zložiek A+B, ktorý je stanovený v technickom liste.
Miešanie je nutné po dobu 2-3 min. nízko otáčkovým miešadlom (400 ot/min.) tak, aby došlo k dokonalému premiešaniu oboch zložiek.

Epoxidová živica – spojivo :

slúži ako spojivový materiál. Je to dvojzložkový A+B epoxidový systém s nízkou viskozitou.
Zložka A je epoxidová živica, zložka B je vytvrdzovač.
Túto živicovú zmes treba zmiešať so suchým kamenivom.

Miešací pomer-epoxid IN-EPOX 6020 so zlepšenou UV stabilitou je určený technickým listom (výrobca ho môže zmeniť).
Vzhľadom k tomu, že epoxidová živica má rozdielnu hustotu ako voda, doporučujeme pri miešaní aplikačnej zmesi zachovávať hmotnostný a nie objemový pomer.
Zmiešavací pomer pre vytvorenie živicovej zmesi sa aktualizuje výrobcom. Prečítajte si preto technický list vždy pred samotnou aplikáciou.

PRIPRAVTE SI VŽDY LEN TAKÉ MNOŽSTVO ZMESI , KTORÉ STIHNETE SPRACOVAŤ DO 15min (max. 2kg). DO KAMENIVA JE MOŽNÉ PRIDAŤ LEN VYMIEŠANÚ ZMES A+B. NIKDY NIE ODDELENE, nakoľko nedôjde k dostatočnej reakcii živice (A) s tvrdidlom (B), čo môže mať za následok nevytvrdnutie zmesi.

*doba spracovateľnosti zmesi je závislá od teploty a vlhkosti prostredia v ktorom sa zmes aplikuje. V teplejších a suchších podmienkach zmes tvrdne rýchlejšie a teda doba spracovateľnosti sa skracuje.

Doba spracovateľnosti zmesi (bez kameniva) AB je 10-15min, po zmiešaní s kamenivom je táto doba dlhšia a to cca. 20-45min v závislosti od vonkajšej teploty a vlhkosti.
Miešanie aplikačnej zmesi je možné vo väčších plastových nádobách (stavebnú miešačku neodporúčame). Miešanie je nutné po dobu 2-3 min. nízko otáčkovým miešadlom (400 ot/min.) tak, aby došlo k dokonalému premiešaniu oboch zložiek s kamenivom.

Dobre premiešanú zmes (AB+kamenivo) rovnomerne nanesieme na pripravenú čistú plochu. Následne povrch utlačíme a uhladíme nerezovým hladítkom.
Pokiaľ nám na povrchu vznikne diera, zmes dosypeme a znovu uhladíme.
V prípade, že sa na náradie začne zmes lepiť a dochádza k vytrhávaniu kamienkov, je nutné náradie očistiť
prostriedkami na báze acetónu.

Výdatnosť zmesi :

Príklad na miešanie zmesí (pomer zložiek nemusí byť aktualizovaný – vždy si prečítajte aktuálny technický list od výrobcu) :

Kamenivo 25kg  + Zložka A 0,94kg + Zložka B 0,41kg .  Výdatnosť zmesi pri výške koberca 14mm = 1,15m2 

*uvedená výdatnosť je orientačná a môže sa meniť napr. od zručností aplikanta, nerovnosti podkladu a pod.

Skladovanie a záručná doba:
Skladujte v uzavretých nádobách v suchom prostredí pri teplote 5-25 °C
Záručná doba je 6 mesiacov od dátumu uvedenom na obale (pri uzavretej nádobe).

Aplikácia:

doporučená aplikačná teplota je od +12°C, platí pre podklad, okolie, živicu aj kameň. Aplikáciu neodporúčame vykonávať ak nočné teploty sú nižšie ako 8°C. Počas prvých 24hodín od pokládky by povrch nemal prísť do kontaktu s vodou, preto odporúčame vybrať si na aplikáciu dni s najmenšou pravdepodobnosťou zrážok a nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu.
Povrch je možné pochôdzne zaťažit po 24hodinách, úplné vytvrdnutie po 7-11 dňoch (pojazd autom).
V bežnej praxi hrúbka vrstvy predstavuje pre pochôdzne plochy 1,2-1,5cm v závislosti na frakcii kameniva, pre pojazdné plochy od 2cm.

Na čo si dať pozor ?

Kamenivo odporúčame pred realizáciou vizuálne skontrolovať a prípadné farebné odchýlky medzi jednotlivými vreckami eliminovať vzájomným premiešaním. Kamenivo pre kamenný koberec je vyrobené z prírodných materiálov a preto nie je možné garantovať jeho farebnú integritu. Vzájomným premiešaním kameniva sa vyhnete prípadným farebným rozdielom.

Každé vrecko kameniva môže mať tiež inú vlhkosť svojho obsahu (inú vlhkosť môže mať vrecko vo vrchnej vrstve na palete, inú zase vrecko v spodnej vrstve na palete) čo môže rovnako spôsobiť problém s farebnosťou kamenného koberca. Skladujte preto kamenivá v suchom prostredí. Ak to nie je možné zabezpečiť, premiešavajte pri realizácii jednotlivé vrecká z odlišných vrstiev na palete. POZOR ! Platí len v prípade ak pracujete s epoxidovou živicou , ktorá je určená na spracovanie vlhkého kameniva. Ak pracujete so živicou, ktorá je určená len na spracovanie so suchým kamenivom vtedy je nutné kamenivo najskôr vysušiť a až následne spracovávať.

Pripravte si vždy len také množstvo zmesi, ktoré stihnete spracovať. Spracovateľnosť zmesi je závislá od teploty a vlhkosti okolia.

 

Prvá pomoc:

– epoxidová živica dráždi oči, pokožku. Pri styku s kožou môže vyvolať alergické reakcie.
– pri vniknutí do očí: oči vypláchnite prúdom vody, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
– po požití: vypláchnite ústa čistou vodou, vypite aspoň 0,5l vlažnej vody a vyvolajte zvracanie. Vyhľadajte lekára
– zasiahnutie pokožky: pokožku umyte vodou, umyte mydlom, ošetríte krémom. Pri alergickej reakcii vyhľadajte lekára

Kamenta – Bošany 21.jún 2019                                                                            tel.: 0907 102 200     obchod@kamenta.sk

Vyberte si z našej ponuky kamenív a epoxidov pre kamenný koberec

 

Stiahnite si náš katalóg produktov
stiahnuť pdf
Katalóg
Krátka prezentácia našej predajne a skladu.

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám alebo zavolate, radi vám pomôžeme.

Bošany-Baštín

Maloobchod

Chudá Lehota

Veľkoobchod

Prihláste sa pre odber noviniek

Prihláste sa na odber a získajte prehľad o aktuálnych akciách a novinkách úplne zdarma